3. БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗАР

...
Бүгдийг харах
№ | Байгалийн нөөц газрын нэр Хамгаалалтанд авсан талбай Хамгаалалтанд авсан он
2. 21 850 га 1957, 1995 он
3. 7 657 га 1965, 1995 он
4. 52 110 га 1996 он
5. 10 338 га 2000 он
6. 273 606 га 1996 он
7. 35 000 га 2003 он
8. 43 740 га 1996 он
9. 58 500 га 1965, 1995 он
10. 3 076 га 1957, 1995 он
11. 29 709 га 2003 он
12. 469 928 га 1998 он
13. 99 222.8 га 2006 он
14. 46 160 га 1993 он
15. 62 968 га 2003 он
16. 50 594 га 1998 он
17. 390 071 га 1993 он
18. 60 910 га 1996 он
19. 251 388 га 1998 он
ТОО
0
0
0